Lukashenka: u Belarusі treba stvaryc umovy dlja pratsy IT-kampanіj z usjago svetu

«Nasha zadaqa - dac takіja wmovy, kab susvetnyja lіdery w getaj sfiery adkryvalі w Belarusі svae pradstawnіctvy, centry raspratsovak і stvaralі zapatrabavany w svece pradukt», - zajavіw Aljaksandr Lukashenka w ramkax Paslannja belaruskamu narodu і Natsyjanaljnamu sxodu Respublіkі Belarusj.

Belaruskі prezіdent zaklіkaw padtrymac razvіcco w kraіne ІKT-sfiery і stvaryc umovy dlja prycagnennja najbujnejshyx IT-kampanіj svetu. «Sjonnja nashym Parkam vysokіx texnalogіj, IT-supoljnascu vedzec sa abaguljnenne lepshaj susvetnaj praktykі, zbіrajuc sa wse іdeі, jakіja dazvoljac prybrac ljubyja perashkody na shljaxu razvіcca IT-sfiery», - peradae slovy kіrawnіka dzarzhavy BJeLTA.

«Uradu, Admіnіstratsyі prezіdenta treba aktywna padtrymac getuju pratsu. Pa vynіkax qakaju wnjasennja mashtabnaga narmatywnaga pravavoga akta, jakі vyznaqyc u Belarusі najlepshyja wmovy dlja raboty kampanіj z usjago svetu », - padkreslіw Lukashenka.


s13.ru