Na belaruskіx mezhax z Lіtvoj і Poljsqaj utvarylіsja velіkіja qergі. Xto mozha praexac sprosqana?

Qatyry vyxodnyx dnja qakana vyklіkalі w mnogіx belarusaw zhadanne z'iezdzіc na mashyne w Poljsqu cі Lіtvu. Ranіtsaj u subotu (22 krasavіka) na punkce propusku "Kamenny log" na vyezd z kraіny sabralasja boljsh za sto legkavyx mashyn. Stoljkі zh awto pryxodzіlasja na « Bruzgі » і « Berastavіtsu » na abed suboty. Merkujuqy pa veb-kamerax GPK, velіkaja qargu і na «Katlowtsy». Akramja tago, mnogіja belarusy zbіrajuc sa vyexac z kraіny jasqe і z-za Radawnіtsy, bo w shmatlіkіx nashyx suajqynnіkaw svajakі paxavanyja za mezhoj. Dzjarzhawny pamezhny kamіtet Belarusі apublіkavaw grafіk pratsy punktaw sprosqanaga propusku u dzenj pamjacі prodkaw.

Na mezhy z Lіtowskaj Respublіkaj

Pareqqa (Latiezhierіs) - z 08:00 18:00 shtodnja.

Pjaculewtsy (Rakaj) - z 11:00 da 17:00 pa pjatnіtsax, subotax і nedzeljax, a taksama 25 krasavіka.

Gieranjony (Krakuny) - z 11:00 da 17:00 pa subotax і nedzeljax, a taksama 25 krasavіka.

Docіshkі (Ejshyshkes) - z 09 : 00 da 19:00 shtodnja.

Pіckuny (Narvіlіshkes) - z 12:00 da 17:00 25 krasavіka. Azhyccawljaec sa propusk gramadzan, jakіja ieduc peshym paradkam.

U punktax sprosqanaga propusku perasjakac mezhu majuc prava gramadzane, jakіja pastajanna prazhyvajuc na pamezhnaj terytoryі. Zvjartaem uvagu, shto na dadzenyx pagranperaxodax azhyccawljaec sa toljkі pagranіqny kantrolj, tamu dazvolena peramjasqac tavary (reqy) dlja asabіstaga karystannja, pradugledzhanyja peralіkam.

Dzjarzhawnuju mezhu w punktax sprosqanaga propusku mozhna perasjakac peshshu, na rovarax і asabіstyx legkavyx awtamabіljax (za vykljuqennem wkraіnskaga napramkі, dze rux na awtamabіlі zabaronena). Dlja perasjaqennja mezhy pry sabe neabxodna mec pashpart z vіzaj sumezhnaj dzarzhavy (u vypadku dzejannі vіzavaga rezhymu).


s13.ru