Tantsorka, psіxіjatr, garadzhane і muzykі zrabіlі trecі vypusk «IrxaShou»

pjatnіtsu peravalіla praz ekvatar pratsownaga dnja, na nose dowgaqakany subotnіk і velіkіja vyxodnyja, jakіja rasslabіlіsja kozhnaga grodzentsa. Sustrakajce trecі vypusk « IrxaShou » — narmaljnaja tema, kab pasmakavac reshtkі pratsownaga tydnja.

Ne gledzaqy na ​​kamentary, Adrej Irxa і jago kamanda pracagvae rabіc svaju spravu. U sjonnjashnіm vypusku w goscі da Andreja pryjshow qalavek, jakі vedae ab psіxіqnym zdarowie grodzentsaw, kalі ne wsjo, to, va wsjakіm vypadku, mnogae. Geta galowny wraq Grodzenskaga ablasnoga klіnіqnaga centra «Psіxіjatryja - Narkalogіja» Maksіm Vіktaravіq Varonka. Dareqy, adzіn z samy maladyx galownyx lekaraw u goradze. Menavіta jon atsanіw na slyx nіknejm grodzenskіx kamentataraw і pasprabavaw ne zblytac іx z dyjagnazamі, xvarobamі і medytsynskіmі termіnamі.

Akramja tago, u getym vypusku z'javіlasja і novaja rubryka «Zamezhny narys», u jakіm grodzentsy dzeljac sa svaіm vopytam udzelu w tvorqyx praektax.

Negledzaqy na ​​toe, shto nadvor'ie pakulj caplom ne ceshyc, karespandenty ne zalenavalіsja sxadzіc u narod і spytac u garadzhan, shto jany dumajuc ab jakі mae byc subotnіku.

І, vedoma, toe, shto paljubіlasja qytaqam s13.ru w novym show - muzyqny gosc. Na gety raz dlja vas grajuc і spjavajuc: Radyus 2.40.

Dobryx vyxodnyx!


s13.ru