U Grodne xavaw sa ad pagonі VW «upjorsja» w plot zhyloga doma

U noq na 22 krasavіka w Grodne DAІ perasledvala kіrowtsy, jakі ne padparadkavaw sa patrabavannju ab spynennі.

Pa іnfarmatsyі DAІ Garodnі, kіrowtsa praіgnaravaw padadzeny zhazlom sіgnal na vulіtsy Vesnovaj і sxavaw sa z polja zroku ekіpazha DPS . Narad znajshow VW na vulіtsy Astrowskaga, toj pavaroqvaw na Dzjarzhynskaga. Marshrut perasledu praljagaw pa vulіtsax Cerashkovaj, Kaxanowskaga і 17 verasnja. Z abodvux bakow vulіtsy Gorkaga і zavulka Vіlenskaga znaxodzіlіsja ekіpazhy DPS, jakіja ne pakіnulі wcekaqu shantsaw. Z vulіtsy kamunaljnaj VW zgarnuw na Njomanskuju, dze upjorsja w plot і sprabavaw ucaqy.

Paslja zatrymannja vysvetlіlasja, shto kіrowtsa byw p'jany (peravyshenne dapusqaljnaga amalj u shesc razow). Svae pavodzіny jon patlumaqyw zhadannem «pazbegnuc pakarannja».


s13.ru