«U іx seljsavet, u nas - gryby». Jak zhyvuc dzve vjoskі, padzelenyja Njomanam, dze zmyla most

Vjoskі Karytnіtsa і Motievіqі znaxodzac sa adno ad drugoga wsjago za dva kіlametry. Pamіzh mesteqkamі - prasjolkavaja daroga, mestsamі zatoplenaja, jakaja іdze praz amalj pusqanskі les. Ale vіdac, shto pa joj uzho dawno ne iezdzac mashyny. U susednjuju vjosku zhyxary dabіrajuc sa akrugovymі shljaxamі. Zamest tago kab peraadolec pa pramoj dva kіlametry, veskowtsy vymushanyja rabіc krug u 40 kіlametraw u adzіn bok. Usjo tamu, shto ranej dva mesteqka zvjazvaw drawljany most, a caper padzaljae Njoman, raspavjadae TUT.BY.

Na pravym beraze - Motievіqі, na levym - Karytnіtsa. U ljutym 2016 goda adzіnuju perapravu w akruze zmyla vadoj. Mestsovyja kazhuc, shto tak і ne prystasavalіsja da zhycca bez mosta. Dlja veskowtsaw z Karytnіtsa apynulasja zakrytaja daroga da prypynku - іscі na transpart pryxodzіc sa nashmat dawzhej, a kab trapіc u seljsavet, treba peraadolec 40 kіlametraw. Zhyxary Motievіqiej apynulіsja adrezanymі ad lesu, kudy tradytsyjna xadzіlі za grybamі і jagadamі. Uvogule, zhyc bez mosta stala boljsh cazhka. Bo pastajannuju perapravu tut qakalі dawno.

Storozhіly pamjatajuc, shto kalі-to praz raku karow peraprawljalі na malenjkіm parome, potym byw pantonny most і nareshce pabudavalі drawljany.

- Ranej jak Jano bylo ... Spaqatku Pamіzh vjosak xadzіw paraj - karow tudy vazіlі — tam zha lugі zalіwnyja, senakos. Potym zrabіlі Panton. A wzho potym drawljany most. Jak my radavalіsja! Na tym Beraza - grybnyja mestsy. U sezon - koljkі mashyn pryjazdzhala, a zaraz nіkoga nema, - babulja Ganna, sedzaqy na ​​pryzbe, uspamіnae staryja qasy і kazha, shto і karow wzho w vjostsy nema, a palovu damow vykupіlі daqnіkі, jakіja w Motievіqі pryjazdzhajuc na mashynax. - Shto Іm dy Masta? A ja dawno b sedzhu tut, maglev b u les sxadzіc cі dy znajomaj u tyja vjoskі, Pakulj Zhyvyja, ale zh ne magu.

Z mastom atrymalasja krywdna. Znosіny pamіzh dvuma vjoskamі bylo tut dawnjaj prablemaj. Sprava w tym, shto Karytnіtsa - adzіnaja vjoska Lіdskaga rajona na levym beraze Njomana, і tam zha znaxodzac sa zalіwnyja lugі mestsovaga SVK.

Z raqnym pavedamlennem mestsovym zhyxaram ne shantsavala. Spaqatku zatanula pantonnyja zbudavanne. Qastka jago nekaljkі gadow krasavalasja pasjarod rakі, peratvarywshysja w svoeasablіvy vostraw, zarosly travoj, a qastka - zatanula. U 2013 godze reqysqa rakі ad perashkody vyzvalіlі vajskowtsy.

Zhyxary dowga prasіlі mestsovyja wlady arganіzavac znosіny pamіzh maleneqkіmі naselenymі punktamі. U reshce resht w 2014 godze za spravu wzjaw sa caper uzho byly starshynja SVK "Peskawtsy», vyrashyw pabudavac dobry drawljany most і razam razabrac sa z prablemaj. Padradqykam vystupіw Pіnskі mostabudawnіqaga atrad MNS. Kosht mosta na toj momant sklala kalja 650 mіljjonaw rubljow «starymі». Garantyja na most - 5 gadow. Dawzhynja jago - 76 metraw, shyrynja - 4,20 metra, gruzapadymaljnasc - da 40 ton. Apornyja palі wbіvalі w dno rakі na glybіnju trox z palovaj metraw. Perad paljamі wstaljavalі ledoriezy. Most patreben byw jasqe і tamu, shto w mestsovaj gaspadarkі na levym beraze Njomana amalj 300 giektaraw senakos. Mashynam davodzіlasja rabіc kruk amalj u 100 kіlametraw, kab vyvezcі sena z paljow.

Ale, na zhalj, most prasluzhyw nedowga.

- U pershy god wzryvalі ljod, byctsam by pashkodzіlі adzіn ledoriez, ale most vystajaw. A na nastupny god jago prosta zmyla. Ljod іshow zverxu, і perapravu nashu znesla, - uspamіnae adzіn z mestsovyx zhyxarow Karytnіtsa. - A zaraz, kab z'iezdzіc u seljsavet, treba navaroqvalіsja stoljkі kіlametraw pa darogax. Jexac praz Orlju, bo blіzhejshy most jak raz tam. Dobra mne - magu vyjscі і pajscі, dze na awtobuse, dze na mashyne, a staromu qalaveku? Vosj ja afarmljaju prapіsku w mamy. Tak і jae treba vezcі w seljsavet. Abo spetsyjalіstam sjudy iexac. Dy xto zh paedze? Usjo samі. Znaqyc, treba shukac mashynu. A tut 20 qalavek zhyve - adny staryja. U susednjaj vjostsy na getym beraze - jasqe 30. Vosj і KuKuem. Dobra, shto zaraz dazvolіlі xutkaj і lekaram z Dzjatlawskaga rajona pryjazdzhac, a ranej tak wvogule gamon byw, pakulj xutkaja daedze z Belіtsy ...

zaraz Karytnіtsa abslugowvajuc awtakramy, lekary і poshta z Dzjatlawskaga rajona. Dy і samu vjosku xoquc peradac getamu rajonu. Іdeju wzho nekaljkі gadow «prasowvajuc» veskowtsam, ale shmat xto admawljaec sa, pryvyklі da ranejshaga admіnіstratsyjnaga dzalennja і prosjac vernuc most nazad - kab bylo zruqnej. Adnak groshaj u mestsovym bjudzhece nema. Dy і ekanamіqna, kazhuc, ne veljmі vygadna budavac novuju perapravu praz raku.

- Zaraz my vyvuqaem merkavanne mestsovaga naseljnіctva z nagody wvaxodzhannja Karytnіtsa w Dzjatlawskі rajon. Gieagrafіqna і ekanamіqna dlja getaga naselenaga punkta geta budze boljsh vygadna. Da Belіtsy ljudzam treba dabіrac sa dawzhej, a blіzhejshy seljsavet Dzjatlawskaga rajona w vjostsy Pareqqa znaxodzіc sa w 12 kіlametrax ad vjoskі. Da samoga zh Dzjatlava - 23 kіlametry, dze josc і baljnіtsa rajonnaga mashtabu sa spetsyjalіstamі vuzkaga profіlju, і palіklіnіka, і kramy. Pa aposhnіx dadzenyx, u vjostsy zaregіstravana 38 qalavek. Boljshasc usjo-takі ne suprac perajscі w Dzjatlawskі rajon. Shto tyqyc sa mosta, to budavac jago nemetazgodna. Bo Njoman - geta ne malenjkі ruqaj, kanstruktsyja pavіnna byc nadzejnaj. Vedoma, veljmі shkada, shto z papjarednjaj perapravaj tak atrymalasja, - raspavjalі w Belіckі seljsavece.

Zhyxary Motievіqiej svaіx susedzaw z tago beraga, vedoma, shkadujuc. Zhycco w adarvanaj ad tsyvіlіzatsyі vjostsy pavolі zamіrae - u staryx damax zastalіsja peravazhna staryja. Motievіqі u parawnannі z Karytnіtsa vygljadajuc nashmat vesjalej - mnogіja damy vykupіlі garadskіja, na seljskіx vulіtsax to tut, to tam іdze budowlja, shto dae nadzeju na toe, shto getaja vjoska budze zhyc. Ale wzho bez mosta.

& nbsp;


s13.ru